Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 23/3/2022

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η έβδομη (7η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 23-3-2022 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» (συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για την καταγραφή των μεταβολών που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011, στους οικισμούς του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 2021-2027.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Πόρτο Ράφτη στο Μαρκόπουλο στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».

4. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022.

5. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022.

6. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση βραχυχρόνιας άδειας, καθώς και παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 10 τ.μ., για την λειτουργία αυτοκινούμενης καντίνας στην διασταύρωση της Λ. Αυλακίου & Πανοράματος.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 6 εντός της πόλεως Μαρκοπούλου, Λεωφ. Σουνίου 53.

9. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 670706, στα Ο.Τ. Γ878 και Γ851, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

10. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 701512 στο Ο.Τ. Γ1319 της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

11. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 700903 στο Ο.Τ. Γ1304 της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

12. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 711403 στο Ο.Τ. Γ1172 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

13. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύστασης πρόσθετης συμβολαιογραφικής πράξης επί του υπ’αρ.17177/03.07.2021 δανειστικού συμβολαίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

14. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

15. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 23/3/2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*