Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 20/4/2018

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή, 20 η Απριλίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην έκτη (6η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2018.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οικονομικού έτους 2017.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης 1ου Τριμήνου, έτους 2018, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
5) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2018.
6) Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας με την επωνυμία «ΚΔΕΜ».
7) Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, για το έτος 2018.
8) Λήψη απόφασης για μίσθωση, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη.
9) Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στη θέση «ΧΑΜΟΛΙΑ» του Δήμου Μαρκοπούλου, βάσει του Ν.3463/2006 άρθρο 212, παρ. 11.
10) Λήψη απόφασης για σύναψη συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο με την επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΩ».
11) Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την υπηρεσία “Bank in Office”.
12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).
14) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
15) Λήψη απόφασης για καθορισμό πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Τήνου, μεταξύ του Ο.Τ.280 και εκτός σχεδίου περιοχής στην 3η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
16) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.148 με κωδικό 050116 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
17) Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 308/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ652 με κωδικό 651910 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
18) Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 145/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ668 με κωδικό 652607 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
19) Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 303/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1190 με κωδικό 700510 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
20) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1352 με κωδικό 720806 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
21) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ759 με κωδικό 644820 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
22) Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδού εις μνήμην της Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου.
23) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
24) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
25) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 20/4/2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*