Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου Μαρκοπούλου στις 25/1/2016

Καλείσθε να παραστείτε την Δευτέρα, 25η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δεύτερη συνεδρίαση, έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δ’ Τριμήνου έτους 2015.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2016.
3) Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση των αποφάσεων επιβολής ανταποδοτικών τελών, για το έτος 2016.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση τακτικής οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2016.
5) Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Μαρκοπούλου προς της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18747/25-11-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
6) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2016.
7) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2016.
8) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, έτους 2016.
9) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 για τον Δήμο Μαρκοπούλου.
10) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80 άρθρο 63).
11) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2016.
12) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2016.
13) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων.
14) Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας.
15) Λήψη απόφασης για έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου για το έτος 2016.
16) Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Μαρκοπούλου και Δήμου Σαρωνικού, για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» (κωδ. ΟΠΣ: 5000083)».
17) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Γραφείου Ύδρευσης, Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη.
18) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 2ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη.
19) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη.
20) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου.
21) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου.
22) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα αύλειου χώρου 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη.
23) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα οικήματος Γραφείου πολλαπλών χρήσεων στο Πόρτο Ράφτη.
24) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα οικήματος για εγκατάσταση Νομικών Προσώπων και Λοιπών Υπηρεσιών Δήμου Μαρκοπούλου.
25) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2016 έως 31-12-2016 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου.
26) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπρασίας και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Γραφείου Πληροφοριών Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη.
27) Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Κτιρίου Υπηρεσιών Δήμου.
28) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπρασίας και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 3ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη.
29) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
30) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
31) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καλείσθε να παραστείτε την Δευτέρα, 25η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 8 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τρίτη συνεδρίαση, έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για επαναψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2016, βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. 97213/52282/19-01-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου Μαρκοπούλου στις 25/1/2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*