64 Ερωτήσεις και 24 θέματα
Κεφάλαιο 1
1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες ευρωπαϊκές κατακτήσεις;
2. Ποιοι είναι οι ενδογενείς και οι εξωγενείς παράγοντες που υπαγόρευσαν την αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής ενοποίησης μετά τη λήξη του Β΄ΠΠ;
3. Ποια είναι η σημασία του Σχεδίου Σούμαν και της ΕΚΑΧ στην αρχική περίοδο – ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας;
4. Ποιοι είναι οι λόγοι της αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ) και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ);
5. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στη δημιουργία της ΕΟΚ;
6. Να προσδιορίσετε τους κυριότερους οργανισμούς ευρωπαϊκής συνεργασίας που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 1945-1950.
7. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους η Γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε τελικά την ΕΑΛ-ΕΠΚ;
8. Ποια από τις ακόλουθες προσωπικότητες θεωρείτε την πλέον σημαντική για την ευρωπαϊκής ενοποίηση: Αντενάουερ, Τσόρτσιλ, Μονέ, Σούμαν, Γκασπέρι.
Κεφάλαιο 2
1. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται όταν ένα κράτος επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΕ; (διάφορα στάδια της διεύρυνσης της ΕΕ).
2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους μια χώρα υποβάλλει αίτηση ένταξης σε ένα καθεστώς οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης;
3. Ποια είναι τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ένταξης μιας χώρας στην ΕΕ;
4. Ποιες είναι οι προκλήσεις που θέτει η διεύρυνση της ΕΕ τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής;
5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή ένταξης και την προσχώρηση ενός κράτους στην ΕΕ;
6. Ποια είναι η προοπτική της περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ;
7. Πως οι διαδοχικές διευρύνσεις έχουν επηρεάσει την πορεία της ΕΕ;
Κεφάλαιο 4
1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Ένωσης;
2. Ποιοι είναι οι θεσμοί του Ενωσιακού οικοδομήματος και ποιος ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους;
3. Ποιες είναι οι φάσεις της νομοθετικής διαδικασίας (προνομοθετική και λήψη της απόφασης), καθώς και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί.
4. Τι είναι η «συνήθης νομοθετική διαδικασία» και ποιος ο ρόλος των «τριλόγων» στην ανάπτυξή της;
5. Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις της ΕΕ;
6. Πως λειτουργεί πρακτικά η ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο;
Κεφάλαιο 6
1. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του θεσμικού sui generis πολιτειακού μορφώματος;
2. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις ενωσιακές ελευθερίες στις οποίες βασίζεται η ευρωπαική ολοκλήρωση και ποια είναι η σημασία τους για την ευρωπαική ολοκλήρωση;
3. Ποιο είναι το νόημα της κατανόησης της ιδιαιτερότητας της ενωσιακής έννομης τάξης;
4. Ποια είναι η κατανόηση της σημασίας της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου;
5. Ποια είναι η κατανόηση της αρχής του άμεσου αποτελέσματος;
Κεφάλαιο 7
1. Ποιες είναι οι βασικές διατάξεις της Συνθήκης της Ρώμης;
2. Ποια είναι η διαδικασία υλοποίησης των βασικών οικονομικών διατάξεων της Συνθήκης της Ρώμης (τελωνειακή ένωση, κοινές πολιτικές, ελευθερίες);
3. Ποιο είναι το οικονομικό περιεχόμενο και το θεσμικό πλαίσιο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς;
4. Ποιο είναι το οικονομικό περιεχόμενο και το θεσμικό πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης;
5. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;
6. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κοινού νομίσματος;
7. Ποιες είναι οι διαδικασίες της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης (δημοσιονομική πειθαρχία, ευρωπαϊκό εξάμηνο, τραπεζική ένωση);
8. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η Συνθήκη της Ρώμης (1958) χρειάστηκε να συμπληρωθεί με τη Συνθήκη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (1986);
9. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της Εσωτερικής Αγοράς που προωθούν την ευρωπαική οικονομική ολοκλήρωση;
10. Ποιες είναι οι ατέλειες της νομισματικής ένωσης και κατά πόσο διορθώθηκαν μετά την εμπειρία της οικονομικής κρίσης του 2008-2009;
Κεφάλαιο 9
1. Ποιο είναι το περιεχόμενο και οι διαστάσεις του δημοκρατικού ελλείμματος της Ένωσης;
2. Ποιες απόψεις διατυπώνονται σχετικά με το εύρος και το βάθος του δημοκρατικού ελλείμματος υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της θεσμικής συγκρότησης και λειτουργίας της Ένωσης;
3. Αναλύστε τους λόγους που η διεξαγωγή των ευρωεκλογών δεν φαίνεται να συμβάλλει στην ουσιώδη αντιμετώπιση του προβλήματος του δημοκρατικού ελλείμματος της λειτουργίας των θεσμών της ΕΕ.
4. Αναπτύξτε τη θέση που υποστηρίζει ότι η λειτουργία του θεσμικού οικοδομήματος της ΕΕ ανταποκρίνεται στις βασικές προδιαγραφές μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης.
5. Πιστεύεται ότι η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση επιδείνωσε το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ; Τεκμηριώστε τη θέση σας.
6. Διαβάστε κριτικά την ακόλουθη άποψη: «το κεντρικό διακύβευμα είναι απλό: τόσο η δημοκρατία όσο και οι δημόσιες αρχές πρέπει να ανακτήσουν τον έλεγχο, ώστε να ρυθμιστεί αποτελεσματικά ο παγκοσμιοποιημένος χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός του 21ου αιώνα και να υλοποιήσουν τις πολιτικές της κοινωνικής προόδου που απουσιάζουν εντελώς από τη σημερινή Ευρώπη».
Κεφάλαιο 10
1. Ποιοι είναι οι λόγοι δημιουργίας της ΚΕΠΠΑ και ποια η εξέλιξή της;
2. Αναλύστε τους θεσμούς και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ.
3. Ποια μέσα χρησιμοποιεί η ΚΕΠΠΑ;
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της ΚΕΠΠΑ;
5. Από ποιο όργανο ή ποια όργανα της ΕΕ υλοποιείται η ΚΕΠΠΑ;
Κεφάλαιο 14
1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής;
2. Ποιοι είναι οι λόγοι εμφάνισης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής από τι έχει επηρεαστεί η διαχρονική εξέλιξή της;
3. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που καθιστούν την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής μια περίπλοκη υπόθεση;
4. Πως έχει συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή στις συμφωνίες- σταθμούς της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Ενιαία αγορά, ΟΝΕ, διευρύνσεις);
5. Με βάση το Χάρτη 2 και το Σχήμα 2, τι αλλαγές έχει επιφέρει η διεύρυνση προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης )ΧΚΑΕ) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής;
Κεφάλαιο 15
1. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της ΚΑΠ και αν αυτοί επετεύχθησαν σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της;
2. Ποιοι είναι οι βασικοί μηχανισμοί εφαρμογής της ΚΑΠ;
3. Ποια ήταν τα αίτια των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ;
4. Για ποιους λόγους η ΚΑΠ ήταν και παραμένει η σημαντικότερη πολιτική της ΕΕ;
5. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία της ΚΑΠ για τους ευρωπαίους αγρότες και την ευρωπαική κοινωνία;
Κεφάλαιο 16
1. Ποια ήταν τα εξελικτικά – θεσμικά στάδια της πορείας της Ένωσης ως προς την προστασία του περιβάλλοντος;
2. Ποιο είναι το πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος εντός της Ένωσης και ποιοι οι αντίστοιχοι θεσμικοί δρώντες;
3. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν την Ένωση στην ανάπτυξη μιας πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος εκτός του ενωσιακού χώρου και ποιες οι συνέπειες για την ίδια την Ένωση και τα κράτη-μέλη;
Κεφάλαιο 17
1. Ποια είναι η σημασία της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ένωσης και την αντίστοιχη αρμοδιότητα (κατανομή αρμοδιοτήτων); Να τη συγκρίνετε με τις προηγούμενες ιδρυτικές Συνθήκες.
2. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που έχουν να κάνουν με την πολιτική ενέργειας της ΕΕ;
3. Ποιες είναι οι θετικές δράσεις της Ένωσης στα πεδία της ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης;
4. Τι γνωρίζετε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Συνοχής ως βασικό εργαλείο για τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων;
Θέματα
1. Ποια κατά την κρίση σας ήταν η συμβολή του σχεδίου Μάρσαλ και του σχεδίου Σούμαν στη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιχειρηματολογήστε συγκρίνοντας τα δύο σχέδια.
2. Ποια κατά την κρίση σας είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ε.Ε.
3. Εξηγήστε με ποιον τρόπο η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη κατάφερε να συμβιβάσει διαφορετικές εθνικές στρατηγικές και επιμέρους συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
4. Αναλύστε τις δραστηριότητες ενός υπερεθνικού και ενός διακυβερνητικού θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Συγκρίνετε τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολούθησαν η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία σχετικά με το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης κατά τη δεκαετία του 1950.
6. Ποια νομίζετε ότι είναι η πιο σημαντική δεκαετία για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, η δεκαετία του 1950 ή η δεκαετία του 1990 και γιατί. Αναλύστε τις δύο περιπτώσεις και αιτιολογήστε την απάντησή σας.
7. Πώς κατά τη γνώμη σας θα χαρακτηρίζατε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Αποτελεί διακυβερνητικό ή υπερεθνικό θεσμό αιτιολογήστε την απάντησή σας.
8. Για ποιους λόγους η συνθήκη του Μάαστριχτ ενώ υπογράφηκε το 1992 χρειάστηκε δύο αναθεωρήσεις τη δεκαετία του 1990 σχετικά με θεσμικά ζητήματα.
9. Για ποιους λόγους και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολική Ευρώπη. Πιστεύετε πως οι σημερινές εξελίξεις δικαιώνουν αυτή την επιλογή;
10. Συμφωνείτε με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα ένας «οικονομικός γίγαντας» αλλά ένας «στρατιωτικός νάνος»;. Τεκμηριώστε την απάντησή σας.
11. Ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
12. Με ποιους τρόπους έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το δημοκρατικό έλλειμμα από τη συνθήκη για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και ύστερα. Κατά την άποψή σας αυτό επετεύχθη και σε ποιο βαθμό;
13. Ποια από της αναθεωρήσεις της συνθήκης της Ρώμης θεωρείται η σημαντικότερη, του Άμστερνταμ ή της Νίκαιας.
14. Πως συνέβαλε το γερμανικό ζήτημα στη δημιουργία και την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
15. Ποια από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει περισσότερο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ; Αιτιολογήστε σχετικά.
16. Ποιες αναθεωρήσεις των συνθηκών κρίθηκαν κατά τη γνώμη σας απαραίτητες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17. Θεωρείται ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική εξακολουθεί να διατηρείται στον πυρήνα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δικαιολογήστε την άποψή σας και αναφέρετε τους λόγους.
18. Αφού προσδιορίσετε την έννοια του δημοκρατικού ελλείμματος να αναδείξετε τον τρόπο που αυτό εμφανίζεται στους θεσμούς και στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σημειώσετε τα βήματα που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του.
19. Αναφερθείτε στην εξέλιξη της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Με βάση ποια κριτήρια θα κρίνατε επαρκή την περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε.;
20. Ποια είναι η σχέση πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτή η σχέση έχει επηρεάσει την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
21. Η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει σφραγιστεί από γεγονότα- σταθμούς. Εκφράζοντας την προσωπική σας κρίση να αναλύσετε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία προς την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22. Παρουσιάστε εν συντομία τη σημασία της ενιαίας αγοράς και της ΟΝΕ για την ανάπτυξη ΕΚ/ΕΕ.
23. Προσδιορίστε τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ. Γιατί επιλέχθηκαν πεδία χαμηλής πολιτικής με στοιχεία υπερεθνικής οργάνωσης.
24. Ποια είναι τα κύρια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα; Με ποια κριτήρια και γιατί θα τα κατατάσσατε σε υπερεθνικά και σε διακυβερνητικά.