Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 15/3/2023

Σας γνωρίζουμε ότι, η τρίτη (3η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 15-3-2023 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για το έτος 2023.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», έτους 2023.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2023.

7. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

9. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων, για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».

11. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Λ. Πόρτο Ράφτη στο Μαρκόπουλο, στο τμήμα από την πλατεία Πουσι ρι μέχρι και την οδό Δ.Σωτηρίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».

12. Λήψη απόφασης για έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη δρόμων πέριξ 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου».

13. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών στην περιοχή Κυβούρι Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου».

14. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου έτους 2023, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

15. Λήψη απόφασης για διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

16. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ.69 με κ.κ. 070224 της 3ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

17. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ.161 με κ.κ. 050506 της 3ης Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

19. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 15/3/2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*