Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 20-12-2021

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δέκατη ένατη (19η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» (συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση του υπόλοιπου ποσού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μαρκοπούλου.

3. Λήψη απόφασης για α) αποδοχή και κατανομή της Δ΄ δόσης των ΚΑΠ έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου και β) αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού για την κάλυψη δαπάνης θέρμανσης όλων των σχολικών μονάδων.

4. Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.), για το οικονομικό έτος 2022.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το οικονομικό έτος 2022.

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Μαρκόπουλο και οικισμοί Ντάγλα, Πόρτο Ράφτη, Βραυρώνα), για το οικονομικό έτος 2022.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Μαρκοπούλου.

8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αρ. 34/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά κυριότητα από το Δήμο Μαρκοπούλου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του νέου Βρεφονηπιακού σταθμού στο Μαρκόπουλο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διοικητικής παραλαβής του εν λόγω έργου», ως προς το σκέλος της παραχώρησης της κυριότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μαρκοπούλου στο ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ.

9. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ και του ΦΑΚΕΛΟΥ ΖΩΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑ στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ».

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη ενστάσεως (αρ.πρωτ.21748/6-12-2021), επί της υπ’αρ.179/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Δήμων και Κοινοτήτων, για την ανανέωση Σύμβασης πληρωμής Τελών Διοδίων, για το έτος 2022, μεταξύ Δήμου και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης διαφήμισης σε στάση του ΚΤΕΛ Αττικής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως (αρ.πρωτ.6755/13-4-2021).

13. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας έναρξης εργασιών στην οδό Πόρτο Ράφτη, στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη Α’ Φάση».

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων, για εργασίες εκσκαφής τοποθέτησης αγωγού διάθεσης ακαθάρτων.

15. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επί της οδού Πανοράματος στο Πόρτο Ράφτη.

16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του ΚΥΕ, στον πεζόδρομο της οδού Ρεμπούσκου, στο Ο.Τ. 107, της 1ης Π.Ε. Δήμου Μαρκοπούλου, με σκοπό την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

17. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 690516 στο Ο.Τ.Γ1120 της 4-5 Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τάφου τριετούς ταφής, σε άπορο δημότη.

19. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

20. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

21. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 20-12-2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*