Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 21/11/2018

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή έκτη (26η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2019.


Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή έβδομη (27η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2019.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2019.


Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή όγδοη (28η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έτους 2018.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού της ΚΔΕΜ, έτους 2019.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2019.
5) Λήψη απόφασης για την έγκριση Τελικού Σχεδίου Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», έτους 2019.
6) Λήψη απόφασης για την έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης της ΚΔΕΜ (ΟΠΔ), έτους 2019.
7) Λήψη απόφασης για την έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», έτους 2019.
8) Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΚΔΕΜ, έτους 2018.
9) Λήψη απόφασης για ετήσια επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Μαρκοπούλου.
10) Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’αριθμ.179/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της με αρ.πρωτ.66793/23459/31-8-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
11) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
12) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
14) Λήψη απόφασης για προσκύρωση στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 258 με κωδικό 020250 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
15) Λήψη απόφασης για έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.
16) Λήψη απόφασης για παροχή γνωμοδότησης, σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019 – 2020.
17) Λήψη απόφασης για υποκατάσταση μέλους σύμπραξης, λόγω θανάτου, για την εκπόνηση σταδίου μελέτης επικαιροποίησης της ΣΜΠΕ, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μαρκοπούλου.
18) Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -7- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 21/11/2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*