Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 28/9/2018

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στη δέκατη ένατη (19η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2018.
2) Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2018.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2018.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2018.
5) Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2018.
6) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2018 (6ο αίτημα).
7) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2018 (7ο αίτημα).
8) Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
9) Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση IV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στον άξονα «Δράσης για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
10) Λήψη απόφασης για διεξαγωγή διαγωνισμού μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
11) Λήψη απόφασης για πρόθεση εξεύρεσης νέου χώρου για τη στέγαση του ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου.
12) Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 174/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη χρήση εργαστηρίου πληροφορικής στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου.
13) Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη.
14) Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. αυτοκινήτου κλειστού τύπου (FIAT DOBLO 1,9 mjt A/C ’07).
15) Λήψη απόφασης για χορήγηση άδεια τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων μεταξύ των σημείων Β184 και Β196, επί των οδών Μυρινούντος και Στησαγόρα, στην περιοχή Μερέντα Δημητσήρι, στα πλαίσια του έργου «Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου Παιανίας».
16) Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων μεταξύ των σημείων Α104 μέχρι Α106 επί της οδού Παπαβασιλείου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρκοπούλου, στα πλαίσια του έργου «Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου Παιανίας».
17) Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων στην εταιρεία WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε..
18) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στο έργο με τίτλο «Πολιτισμός της Φροντίδας: παράδειγμα για μια νέα εκπαιδευτική σχέση», στα πλαίσια του Προγράμματος Rights, Equality and Citizenship.
19) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στο έργο με τίτλο «Πολιτιστικά Δίκτυα Πόλεων» στα πλαίσια του Προγράμματος Europe for Citizens.
20) Λήψη απόφασης για παροχή απόψεων επί μερικής ανάκλησης της Πράξης Εφαρμογής της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου στο Ο.Τ. Γ917.
21) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
22) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
23) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
24) Λήψη απόφασης για σύσταση οκτώ (8) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ, δυνάμει της υπ’ αρ. 231/2018 αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
25) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ473 με κωδικό 620609 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
26) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1396 με κωδικό 721918 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
27) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 289 με κωδικό 050161 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
28) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 38 με κωδικό 070504 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
29) Λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης στην εταιρεία UNILOG S.A.
30) Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 31 (πρώην Ο.Τ.21) στη θέση Άγιος Νικόλαος Πόρτο Ράφτη.
31) Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επί της Λεωφ. Αυλακίου Πόρτο Ράφτη, επιφανείας 169,92 τ.μ., για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΠΡΙΜΑ ΠΛΩΡΑ».
32) Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -5- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
33) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
34) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων (έξοδα ταφής) σε άπορους συμπολίτες μας.
35) Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών πόλεως και οικισμών.
36) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή (20η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των όμορων Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού, που αφορούν στην σύνδεση περιοχών τους στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας, με τελικό αποδέκτη την περιοχή της Χαμολιάς.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 28/9/2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*