Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 2/7/2018

Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στη δέκατη τρίτη (13η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2018.
2) Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ή μη προκάτ αιθουσών σε ελεύθερους χώρους εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, προκειμένου να εφαρμοστεί η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή.
3) Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».
4) Λήψη απόφασης για προσωρινή παραλαβή της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».
5) Λήψη απόφασης για απόφανση επί της ένστασης κατά της με αρ. 301/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία προτείνεται τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 34,37 και 38.
6) Λήψη απόφασης για απόφανση επί της ένστασης κατά της από 27/6/2017 γνωμοδότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., που αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση στο Ο.Τ. Γ1098, στην 4η-5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
7) Λήψη απόφασης για Εξώδικο Συμβιβασμό με την Αποστολική συζ. Παναγιώτη Απίκου, κατόπιν της από 20.03.2017 Εξώδικης Δήλωσης, Αναγγελίας και Πρόσκλησης της ανωτέρω προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
8) Λήψη απόφασης για έγκριση αποδοχής δωρεάς αδρανών υλικών (3Α κλπ.) της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΚΚ Α.Ε.» στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
9) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας σε πρόταση έργου με τίτλο «Η Ευρώπη είναι ο πολιτισμός», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADRION.
10) Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
11) Λήψη απόφασης για πρόθεση διερεύνησης οικονομικών προσφορών από τις Συστημικές Τράπεζες, για τους λογαριασμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και των Νομικών τoυ Προσώπων.
12) Λήψη απόφασης για την υπογραφή Σύμβασης Φιλικού Διακανονισμού με την Τράπεζα «EUROBANK».
13) Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της Λ. Αυλακίου, επιφανείας 200,42τ.μ., με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «MARE SEAFOOD ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
14) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
15) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).
16) Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -3- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
17) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
18) Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο και επανϋπολογισμό του, επί ποσοστιαίας βάσης.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 2/7/2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*