Προσκλήσεις της 21ης, 22ης και 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή πρώτη (21η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2018.


Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή δεύτερη (22η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2018.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2018.


Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 7.30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή τρίτη (23η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2017.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης, των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2017.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2017.
5) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2018.
6) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2018.
7) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΚΔΕΜ», έτους 2018.
8) Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης 3ου Τριμήνου, έτους 2017, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
9) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2017.
10) Λήψη απόφασης για έγκριση εξόδων παράστασης της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΚΔΕΜ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

11) Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ,σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.
12) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 26.380,00€ από τους ΚΑΠ (Γ’ κατανομή έτους 2017) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.
13) Λήψη απόφασης για επανακατάταξη υπαλλήλου ,με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
14) Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΔΦ και ΤΑΠ Δήμου Μαρκοπούλου, για το έτος 2018 και εφεξής.
15) Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου για το έτος 2018 και εφεξής.
16) Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή υπολοίπων τελών Δήμου Μαρκοπούλου, για το έτος 2018 και εφεξής.
17) Λήψη απόφασης για εξεύρεση χώρου προς ενοικίαση, για την εξυπηρέτηση του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
18) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προοπτική σύνδεσης Πόρτο Ράφτη – Μαρκοπούλου με τη Δημόσια Αστική Συγκοινωνία.
19) Λήψη απόφασης για λήψη μέτρων ανάσχεσης υπερβολικής ταχύτητας οχημάτων επί της Λεωφ. Πανοράματος στο Πόρτο Ράφτη.
20) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης νομικών παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρο 219 του Ν.4412/2016).
21) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (άρθρο 219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
22) Λήψη απόφασης για σύσταση προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. σε εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1734/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (4Ο Τμήμα).
23) Λήψη απόφασης για Εξώδικο Συμβιβασμό με τη Σταύρου Βασιλική, κατόπιν της από 10/10/2016 Εξώδικης Δήλωσης, Αναγγελίας και Πρόσκλησης της προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
24) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. 312 με κωδικό 030529 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
25) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
26) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
27) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Προσκλήσεις της 21ης, 22ης και 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*