Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 24/7/2017

Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στη δωδέκατη (12η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2017.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης 2ου Τριμήνου, έτους 2017, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2016.
5) Λήψη απόφασης για έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ για το έτος 2016.
6) Λήψη απόφασης για έγκριση και ψήφιση νέου Κανονισμού Καθαριότητας για το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
7) Λήψη απόφασης για έγκριση καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4463/2017.
8) Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Μαρκοπούλου.
9) Λήψη απόφασης για απασχόληση αποφοίτων ΕΠΑΛ στα πλαίσια του «Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας», για το σχολικό έτος 2017-2018.
10) Λήψη απόφασης για έγκριση απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 για λόγους δημόσιας υγείας.
11) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διάνοιξη οδών περιμετρικά Λυκείου στην περιοχή Βουρλέζας στο Πόρτο Ράφτη».
12) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
13) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ – 1Ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
14) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ – 1Ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
15) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-Β΄ΦΑΣΗ».
16) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
17) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π.ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
18) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».
19) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση -επισκευή σχολικών κτιρίων».
20) Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ με αρ. πρωτ. Φ2634/27332/11, σχετικά με τη δραστηριότητα: «Διαλογή προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του φορέα «ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».
21) Λήψη απόφασης για αποστολή απόψεων του Δήμου κατόπιν της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Ερασίνου» από την εκβολή του μέχρι κατάντη των έργων της Αττικής οδού (φράγμα ανάσχεσης)».
22) Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».
23) Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
24) Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
25) Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 385/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την ανταλλαγή οικοπέδου με κ.α. 652026 στην 4η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε οικόπεδο με κ.α. Ν1 ιδιοκτησίας του Δήμου Μαρκοπούλου στο Ο.Τ. 638 της 4ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, όσον αφορά την ειδική αιτιολογία της.
26) Λήψη απόφασης για χωροθέτηση, αδειοδότηση και ανάθεση, της διοργάνωσης της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης επί της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που λαμβάνει χώρα στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου (θέση Δρίβλια Πόρτο Ράφτη).
27) Λήψη απόφασης για διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 6/2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά επικαιροποίηση των αποφάσεων επιβολής ανταποδοτικών τελών, για το έτος 2017.
28) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης νομικών παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρο 219 του Ν.4412/2016).
29) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (άρθρο 219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
30) Λήψη απόφασης για την ανάθεση συνδρομής για τη συμμετοχή του Δήμου, στην Ιστοσελίδα «Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.».
31) Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης ηλεκτρονικού/μηχανογραφικού εξοπλισμού από το Δήμο Μαρκοπούλου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για την κάλυψη άμεσων αναγκών.
32) Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ259 με κωδικό 591710 της 1ης – 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
33) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1112 με κωδικό 690917 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
34) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ628 με κωδικό 633902 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
35) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1328 με κωδικό 722028 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
36) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ635 με κωδικό 633308 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
37) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 289 με κωδικό 050161 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
38) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
39) Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -5- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
40) Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων τριετούς ταφής, σε άπορους δημότες.
41) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
42) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου 24/7/2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*