Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 21/12/2023

Σας γνωρίζουμε ότι, η εικοστή δεύτερη (22η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 21-12-2023 και ώρα 17.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος:
Σύμφωνα με την υπ’αρ. 46197/18.06.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του αρ.1 του ν.4257/2014, «…ένα (1) μήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων)…».

Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έτους 2022.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι, η εικοστή τρίτη (23η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 21-12-2023 και ώρα 18.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.
Σύμφωνα με την υπ’αρ. 46197/18.06.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του αρ.1 του ν.4257/2014, «…ένα (1) μήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων)…».

1. Λήψη απόφασης για Υπογραφή Σύμβασης για την Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και Είσπραξη Τρεχουσών Οφειλών του Δήμου Μαρκοπούλου, με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων, με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2022.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΚΔΕΜ», έτους 2022.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», έτους 2022.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση προσχώρησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στους όρους και συμφωνίες της από 31.10.2023 Σύμβασης Δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού για το Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2-16631)» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το οικονομικό έτος 2024.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2024.

9. Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.), για το οικονομικό έτος 2024.

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων για τον κανονισμό λειτουργίας Κοιμητηρίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για το οικονομικό έτος 2024.

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών για τις δραστηριότητες του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για το οικονομικό έτος 2024.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 21/12/2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*