Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 27/11/2019

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή πρώτη (21η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης για ανάκληση των υπ’αρ.207/2019, 208/2019, 244/2019 & 245/2019 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου”, σε εφαρμογή των διατάξεων Υπουργική Απόφαση 63967/13-9-2019 (ΦΕΚ 3537Β’/ 2019), η οποία τροποποίησε την Υπουργική Απόφαση με αρ.8440/2011 (ΦΕΚ 318Β’/2011).

4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου”, σε εφαρμογή των διατάξεων Υπουργική Απόφαση 63967/13-9-2019 (ΦΕΚ 3537Β’/ 2019), η οποία τροποποίησε την Υπουργική Απόφαση με αρ.8440/2011 (ΦΕΚ 318Β’/2011).

5. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο-Ράφτη» του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Αγ.Σπυρίδωνα, κατόπιν των με αρ. 2723/2014 και 3087/2014 αποφάσεων του ΣτΕ.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διάνοιξη οδών περιμετρικά Λυκείου στην περιοχή Βουρλέζας στο Πόρτο Ράφτη».

9. Λήψη απόφασης για ορισμό αιρετού μέλους παρακολούθησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του δήμου Μαρκοπούλου».

10. Λήψη απόφασης για ανάκληση και κατάργηση θέσης περιπτέρου με αρ.αδείας 166/2011, που βρίσκεται επί της οδού Λ.Σουνίου 52, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

11. Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία αίθουσας πολλαπλών δραστηριοτήτων, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου.

12. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 8.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή δεύτερη (22η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έτους 2018.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Be the first to comment on "Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 27/11/2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*