Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 19-12-2022

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η εικοστή πρώτη (21η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 18.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος:

Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2023.

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η εικοστή δεύτερη (22η) Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά, (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2023.

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η εικοστή τρίτη (23η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 20.30 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά, (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

3. Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, για το οικονομικό έτος 2023.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, για το οικονομικό έτος 2023.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2023.

6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το οικονομικό έτος 2023.

7. Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.), για το οικονομικό έτος 2023.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου Κανονισμού για τις δραστηριότητες του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς και τον καθορισμό τελών οικονομικού έτους 2023.

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της ενδοδικαστικής επίλυσης κατ’ άρθρο 126Β Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, της διαφοράς μεταξύ των κ.κ. Κ.Θ., Κ.Α., Κ.Δ. και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, μετά την άσκηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, της από 27.12.2021 με αριθμό καταχ. ΑΓ1079/29.12.2021 αγωγής των ανωτέρω, κατά του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

10. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω τοποθέτησης παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, βάσει της υπ’αρ.πρωτ.21178/14-12-2022 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

11. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω τοποθέτησης παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, βάσει της υπ’αρ.πρωτ.19832/28-11-2022 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

12. Λήψη απόφασης αποδοχής και κατανομής ποσού 44.730,00€ της Δ΄δόσης των ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Δήμων και Κοινοτήτων, για την ανανέωση Σύμβασης πληρωμής Τελών Διοδίων, για το έτος 2023, μεταξύ Δήμου και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 19-12-2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*