Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 18/1/2023

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η πρώτη (1η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 18-01-2023 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά, (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Δ’ Τριμήνου 2022, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς στο Μαρκόπουλο, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Αποχέτευση Δικτύου Ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση», Τμήμα Α3.

3. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023.

4. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023.

5. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ. 20, Γενικού Κανονισμού Λιμένα, για το έτος 2023.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων, για το έτος 2023.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας, για το έτος 2023.

8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2023.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2023.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023.

11. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής, του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2023.

12. Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2023.

13. Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1, του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών πραγμάτων.

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας HELLENIC OPEN FIBER επί του ερείσματος της οδού Αγίων Πάντων (έμπροσθεν εταιρείας FEDEX), Αγίων Πάντων (37ο 52’ 24.59¨Ν, 23ο 55’ 33.16¨Ε) & Αγίων Πάντων (37ο 52’ 24.59¨Ν, 23ο 55’ 33.16¨Ε έναντι εγκάρσιο) στο ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου, μήκους 96 μ.

15. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας NOVA A.E. επί του οδοστρώματος των οδών Μυρρινούντος (από Ιπποδρόμου έως Στησαγόρα 800μ.) Στησαγόρα (από την Μυρρινούντος έως Ιπποδρόμου 550μ.) συνολικού μήκους 1350μ.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης, στο ρυμοτομικό σχέδιο Αγίου Νικολάου, στο Πόρτο Ράφτη (Ο.Τ. 31α).

17. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ. Γ575 και Γ577 με κ.α. 622039, της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 630109 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ956, της 4ης -5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 682112 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1008 της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

20. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 682009 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1013Α της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

21. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 18/1/2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*