Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 7/12/2022

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η εικοστή (20η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 7-12-2022 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» (συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση ή μη ακινήτων στο Ο.Τ.11 στην συμβολή των οδών Μυρρινούντος και Χρ.Σουλιώτη στον Δήμο Μαρκοπούλου, λόγω αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία επιβλήθηκε με το από 17-01-1957 Π.Δ. (ΦΕΚ 11Α / 24-10-1957).

2. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας επιλογής εταιρείας μέλους Ε.Δ.Ο.Ε., για τη περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου.

3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αρ.127/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα του υπόχρεου και εκ νέου επιβολή προστίμων λόγω τοποθέτησης παράνομης υπαίθριας διαφήμισης.

4. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμων λόγω τοποθέτησης παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, βάσει της υπ’αρ.πρωτ.19390/21-11-2022 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω τοποθέτησης παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, βάσει της υπ’αρ.πρωτ.19832/28-11-2022 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για καθορισμό 2 θέσεων στάθμευσης, για αποκλειστική χρήση πελατών/ασθενών με κινητικά προβλήματα, του «Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας», επί των οδών Γ. Παπαβασιλείου & Κων. Γκλιάτη, στον Δήμο Μαρκοπούλου.

8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 3,40 τ.μ. επί της κεντρικής πλατείας Δημ. Σωτηρίου, έμπροσθεν της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος – ιχθυοπωλείο, για την τοποθέτηση πάγκου πώλησης ψαριών.

9. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 710732 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1222 της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

10. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 710731 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1222 της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

11. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 710706 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1222 της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

12. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 651405 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ673 της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

13. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 680203 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1097 της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

14. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 670203 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ900 της 4 -5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

15. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 641607 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ813 της 4 -5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

16. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ. Γ947 με κ.α. 630811, 630812, 630813 και Ο.Τ. Γ964 με κ.α.630801, της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

17. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 113 με κ.α. 050567, στην 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ.Γ1378 με κ.α. 721807 και Ο.Τ.Γ1222 με κ.κ. 710731, 710706, 710732, & 710733 της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1378 με κ.α. 721805, στην 4η – 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

20. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αρ.284/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

21. Λήψη απόφασης για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν την ιδιοκτησία με κ.α.070707 στο Ο.Τ. Γ20, στην 3η Π.Ε., στο Πόρτο Ράφτη.

22. Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών στο Πόρτο Ράφτη.

23. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

24. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

25. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

26. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

27. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 7/12/2022"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*