Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 23/9/2016

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή (20η) συνεδρίαση έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 437/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νέο Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 23/9/2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*