24η,25η και 26η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 18/11/2016

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή τέταρτη (24η) συνεδρίαση έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2017.


Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 8.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή πέμπτη (25η) συνεδρίαση έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2017.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2017.


Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή έκτη (26η) συνεδρίαση έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2016.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2016.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2017.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2017.
5) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΚΔΕΜ», έτους 2017.
6) Λήψη απόφασης για έγκριση κωδικοποίησης του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
7) Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σουνίου, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (Ν.3852/12, αρθρ.99).
8) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 25.220,00€ από τους ΚΑΠ (Δ’ κατανομή έτους 2016) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.
9) Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».
10) Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου».
11) Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου για το σχολικό έτος 2016-2017.
12) Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου για το σχολικό έτος 2016-2017.
13) Λήψη απόφασης για διεξαγωγή διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη χωροθέτηση σταθμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης προϊόντων κλαδέματος.
14) Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 306/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το Τοπικό Σχέδιο Δράσης Αποβλήτων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
15) Λήψη απόφασης για έγκριση των Όρων της Σύμβασης Δανείου και της Σύμβασης Ενεχυρίασης Κατάθεσης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..
16) Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’αριθμ. 277/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε την επικαιροποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 113/28-5-1991 κανονιστικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό την αναζήτηση δυνατότητας, βάσει των κείμενων διατάξεων, για την αναπροσαρμογή ή μη και την έγκριση ακολούθως, νέων ή την επανέγκριση των ίδιων συντελεστών, που θα προκύψουν για Τέλη Διαφήμισης (ανά κατηγορία), στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.
17) Λήψη απόφασης για τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 117/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που αφορά στην αύξηση Τελών Διαφήμισης του Δήμου Μαρκοπούλου.
18) Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 210/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας».
19) Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
20) Λήψη απόφασης για σύσταση προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
21) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης Ανενεργών Σημείων Υδροληψίας.
22) Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 280/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή αιρετού μέλους σε επιτροπή παραλαβής.
23) Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 281/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή αιρετού μέλους σε επιτροπή παραλαβής.
24) Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθμ. 282/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή αιρετού μέλους σε επιτροπή παραλαβής.
25) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ857 με κωδικό 671192 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
26) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 17 με κωδικό 070715 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
27) Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1249 με κωδικό 703102 της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
28) Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ607 με κωδικό 634327 της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
29) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ751 με κωδικό ιδιοκτησίας 631110 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
30) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. 331 με κωδικό 040454 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
31) Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Le cafe» (επιφανείας 12τ.μ.), επί των οδών Β. Παπαγιαννάκου και Χαρ. Νικολάου.
32) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ682 με κωδικό 660804 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
33) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1051 με κωδικό 680709 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
34) Λήψη απόφασης για απασχόληση αποφοίτων του ΕΠΑΛ Κορωπίου στα πλαίσια του «Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας».
35) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
36) Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. -5- Πρακτικού, της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
37) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "24η,25η και 26η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 18/11/2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*