Πρόσκληση για νέους αγρότες στην Αττική

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Η 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών, ήτοι στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.
Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το 2017. Συνεπώς η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Στήριξης έτους 2017.
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και ανέρχεται για την Περιφέρεια Αττικής σε 4.425.000 ευρώ.
Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17000 έως 22000 ευρώ ανάλογα με τον προσανατολισμό παραγωγής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και την περιοχή μόνιμης κατοικίας.
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας:

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 15-3-2018 έως και 16-4-2018. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 16-4-2018.
Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης ? φακέλων υποψηφιότητας:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 17-4-2018 έως και τις 30-4-2018, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
Σημειώνουμε ότι στη 2η Πρόσκληση έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη:

Ως ελάχιστη συνολική βαθμολογία ορίζονται οι 40 βαθμοί (από 45 που ήταν πριν την τροποποίηση).
Στις περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1, περιλαμβάνονται ολόκληρες οι Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων καθώς και ορισμένοι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.
Ως μέγιστος χρόνος πρώτης εγκατάστασης που προηγείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης είναι το 18μηνο (από 12μηνο που οριζόταν πριν την τροποποίηση).
Στους προωθούμενους κλάδους της Περιφέρειας Αττικής έχει προστεθεί η Βοοτροφία.

Υπολογισμός Βαθμολογίας Υπομέτρου 6.1

Σε αυτό το σύνδεσμο, μπορείτε να επιλέξετε “ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1” και να υπολογίσετε τη βαθμολογία που συγκεντρώνετε για το Υπομέτρο 6.1.

Σημειώνουμε ότι εδώ γίνεται μόνο ένας ενδεικτικός υπολογισμός της βαθμολογίας (δεν είναι η φόρμα αίτησης) και προσμετράται η βαθμολογία των προωθούμενων κλάδων της Περιφέρειας Αττικής (όχι άλλων Περιφερειών).

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132065768, 2132065767, 2132065880

neapaseges.gr

Be the first to comment on "Πρόσκληση για νέους αγρότες στην Αττική"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*