Προσκλήσεις Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 20-12-2019

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή τέταρτη (24η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2020.


Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή πέμπτη (25η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2020.

2) Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2020.


Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 8.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή έκτη (26η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (5ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2019.

2) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 36490,00€ της Δ’ δόσης των ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

3) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Μαρκοπούλου.

4) Λήψη απόφασης για σύμφωνη γνώμη επανακαθορισμού ύψους τροφείων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Μαρκοπούλου.

5) Λήψη απόφασης για ορισμό Υπολόγων – Διαχειριστών, για τα εκδοθησόμενα εντάλματα προπληρωμής.

6) Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».

7) Λήψη απόφασης για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, κατόπιν του υπ’αρ.πρωτ.111017/28706/29-11-2019 επεξηγηματικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

8) Λήψη απόφασης για πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

9) Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Δήμων και Κοινοτήτων, για την ανανέωση Σύμβασης πληρωμής Τελών Διοδίων, για το έτος 2020, μεταξύ Δήμου και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

10) Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αρ.196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά άδεια τομής οδών του Δήμου Μαρκοπούλου για τοποθέτηση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Ηρακλείου Ε876Δ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

11) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 92 με κωδικό 060245 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

12) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ663 με κωδικό 652022 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

13) Λήψη απόφασης για προσκύρωση στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ706 με κωδικό 650526 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

14) Λήψη απόφασης για εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου, για την ανέγερση κτιρίου γραφείων αποθηκών και παρασκευαστηρίου της εταιρείας «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΙΣΤ Α.Ε.», στο Δήμο Μαρκοπούλου.

15) Λήψη απόφασης για διάνοιξη της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, στο τμήμα παρά το Ο.Τ. Γ1007, στην 4η – 5η Π.Ε., στο Πόρτο Ράφτη.

16) Λήψη απόφασης για διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ481 και Γ491, στην 4η – 5η Π.Ε., στο Πόρτο Ράφτη.

17) Λήψη απόφασης για διάνοιξη τμήματος της οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ1272 και Γ1273, στην 4η – 5η Π.Ε., στο Πόρτο Ράφτη.

18) Λήψη απόφασης για διάνοιξη τμήματος της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 213 και 208, στην 3η Π.Ε., στο Πόρτο Ράφτη.

19) Λήψη απόφασης για διάνοιξη της οδού Λεβάντας, μεταξύ του Ο.Τ. Γ1300 και εκτός σχεδίου περιοχής, στην 4η – 5η Π.Ε., στο Πόρτο Ράφτη.

20) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

21) Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών πόλεως και οικισμών.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Be the first to comment on "Προσκλήσεις Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 20-12-2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*