Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου 14-3-2018

Καλείσθε να παραστείτε την 14η Μαρτίου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τέταρτη (4η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2018.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2018.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2018.
5) Λήψη απόφασης για αποδοχή αιτήματος του Ν.ΠΔ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για παραχώρηση αιθουσών σε κτίρια του Δήμου Μαρκοπούλου.
6) Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2017.
7) Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2017.
8) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 29.740,00€ της Α’ δόσης των ΚΑΠ έτους 2018, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.
9) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών / εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ. 219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
10) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών / εργασιών για συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου (αρ. 219. παρ.5 του Ν.4412/2016).
11) Γνωμοδότηση στα πλαίσια διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του: «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06)».
12) Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μαρκοπούλου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές των Δήμων» με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.
13) Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μαρκοπούλου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών.
14) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του Gigabit 2025».
15) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο με τίτλο: «Μονάδα Διαλογής, Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) και Αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. στη θέση Κουτάλα-Βαρκαρέζα του Δήμου Μαρκοπούλου».
16) Λήψη απόφασης για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ).
17) Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Μαρκοπούλου στο έργο με τίτλο «Νέες διεθνείς κοινές πιστοποιήσεις VET για πιλότους Drones» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.
18) Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
19) Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση των υπ’ αρ. 46/2014 και 350/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στην έγκριση και επανέγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 17 και Κ.Χ. 16 στην 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου.
20) Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 197/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ953 με κωδικό 630310 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
21) Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλόμενης αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στα Ο.Τ.287 και Ο.Τ.255 με κωδικούς ιδιοκτησίας 05.020243 και 07.020243 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
22) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Μαρκοπούλου, τελειόφοιτης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών).
23) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
24) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).
25) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.


Καλείσθε να παραστείτε την 14η Μαρτίου 2018 και ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην πέμπτη (5η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα παραχώρησης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου 14-3-2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*