Απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας σχετικά με το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στην Τεχνική Υπηρεσία

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1157/81 «περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως
Νοµοθετικού περιεχοµένου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας περί καθιερώσεως
πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των ∆ηµοσίων εν γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 1943/91 αναφορικά µε τον εκσυγχρονισμό της
οργάνωσης λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/10
4. Τις διατάξεις του άρθρου 94, του Ν. 3852/10
5. Την αποτελεσματική και εύρυθµη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μαρκοπούλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας από την Τετάρτη 11/9/2019 και εφεξής θα εξυπηρετεί το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, με ωράριο υποδοχής από τις 9:00 έως τις 14:00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Αντιδήμαρχο Οικον.και Διοικ.Υπηρεσιών κ. Κολιαβασίλη Δημήτριο
2) Αναπλ.Προϊστ.Τεχν.Υπηρ. κα Αικ. Σκοπελίτη
2) Τμήμα Προσωπικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Be the first to comment on "Απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας σχετικά με το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στην Τεχνική Υπηρεσία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*