Νέος αντιδήμαρχος καθαριότητας ο Θεοφάνης Σταμπέλος

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1γ και 66, παρ.6 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα, της τελευταίας Απογραφής, έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σύμφωνα με τα οποία, ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.938 κατοίκους.
4. Την από 3/8/2016 και με Αρ. Πρωτ.: 11670, υποβληθείσα Παραίτηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Γιάννη ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ και την ανεξαρτητοποίησή του, από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής «ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ότι ορίζει ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας με αντιμισθία, υπεισερχόμενο πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπει ο Ν. 3852/2010 και η από 19/9/2014, με Αρ.Πρωτ.:17762, Απόφασή μου, μέχρι και την 5η Μαρτίου 2017, τον Δημοτικό Σύμβουλο, κο Θεοφάνη Νικ. Σταμπέλο.

Αρχείο

Be the first to comment on "Νέος αντιδήμαρχος καθαριότητας ο Θεοφάνης Σταμπέλος"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*