Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 24/5/2023

Σας γνωρίζουμε ότι, η όγδοη (8η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 24-5-2023 και ώρα 19.00 μ.μ. «δια ζώσης και μερικώς δια τηλεδιάσκεψης» συνδυαστικά (άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη Έκθεσης εξυγίανσης – βιωσιμότητας για επιχορήγηση του Δήμου Μαρκοπούλου για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών του, βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (υπ’ αριθμ. 26247 ΦΕΚ 2011 Β 29/3/2023).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου του Δήμου Μαρκοπούλου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα α) στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», καθώς και β) την επικαιροποίηση του.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2023.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Πόρτο Ράφτη Α φάση» της αναδόχου ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του Υποέργου 1: «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου» της αναδόχου ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

8. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 44.730,00€ της Β΄ δόσης των ΚΑΠ έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

9. Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατά την περίοδο 2023-2024.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου για εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024.

11. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7318/21.04.2023 τροποποιημένης πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς στα πλαίσια ενδοδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των κ.κ. Θ.Κ., Α.Κ. και Δ. χας Β.Κ., ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του Β.Κ. και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, μετά την άσκηση των ανωτέρω ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, της με αριθμό καταχ. ΑΓ1079/29.12.2021 αγωγής τους, κατά του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

12. Λήψη απόφασης για διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

13. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη, από Δημοτικά Τέλη ή Φόρους, σε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στη θέση Καδή – Κοκκινάδα, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας COSMOTE, επί του οδοστρώματος στην οδό Ανθέων 1 (εγκάρσια τομή) & επί του οδοστρώματος Ανθέων 1 και Απόλλωνος, στο Πόρτο Ράφτη, μήκους 3,2μ.

15. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 130/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 28,56 τ.μ. στην οδό Ρεμπούσκου, με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το ΚΥΕ που βρίσκεται στην οδό Ερμού και Ρεμπούσκου (πεζόδρομος), Ο.Τ. 106 στο Μαρκόπουλο.

16. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 652101 στο Ο.Τ. Γ657, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

17. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση του Δήμου, για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ683, με κωδικό ιδιοκτησίας 660812, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση του Δήμου, για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1190, με κωδικό ιδιοκτησίας 700509, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση του Δήμου, για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ754, με κωδικό ιδιοκτησίας 631316, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

20. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση του Δήμου, για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ817, με κωδικό ιδιοκτησίας 641905 και 641907, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

21. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση του Δήμου, για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ628, με κωδικό ιδιοκτησίας 633908, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

22. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

23. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 24/5/2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*