Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου λεπτομερή διακήρυξη των παρόντων όρων, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΒΔΟΜΗ στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη «Διαύγεια».

Με την ανωτέρω διακήρυξη του Δημάρχου θα κληθούν, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν στη δημοπρασία, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, ήτοι μέχρι και την 1η Ιουλίου 2016, καταθέτοντας προσφορές.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαρκοπούλου, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, σε σφραγισμένο φάκελο και θα αποσταλούν και με φροντίδα της υπηρεσίας στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

Πατήστε εδώ, για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη

Be the first to comment on "Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*