Γνωστοποίηση δημάρχου για κλείσιμο υπηρεσιών λόγω τοπικής αργίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση της 21ης Μαΐου, ως ημέρας Τοπικής Αργίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/2010 Α΄).

2) Την υπ.αριθμ.57/2018 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Λήψη απόφασης για καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως ημέρας τοπικής αργίας, λόγω εορτασμού των Πολιούχων της Πόλης μας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης», η οποία απεστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στην συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κοινοποίησε την εν λόγω απόφαση στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Την καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως Θρησκευτικής Εορτής των Πολιούχων της Πόλης μας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και κατά συνέπεια ως ημέρας επίσημης υποχρεωτικής Αργίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Λόγω της ως άνω Τοπικής Αργίας, δεν θα λειτουργήσουν οι Δημοτικές Υπηρεσίες, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Υπηρεσίες των Ν.Π.Ι.Δ., των Οργανισμών Τραπεζών και τα Σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους ενδιαφερόμενους και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Be the first to comment on "Γνωστοποίηση δημάρχου για κλείσιμο υπηρεσιών λόγω τοπικής αργίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*