Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 20/1/2021

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη (2η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021, την Τετάρτη 20-1-2021 και ώρα 19.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων.

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Δ’ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση εκτέλεσης υποέργου 3: «Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρκοπούλου» της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Ε.Ε.Λ. για συνολική δυναμικότητα 40.000 ι.κ.» με κωδικό ΟΠΣ 5000083.

3. Λήψη απόφασης για μείωση μισθώματος, για την επαγγελματική μίσθωση του κυλικείου του Κοιμητηρίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

4. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις του Πράσινου Ταμείου (κωδικός πρόσκλησης: Κ.Χ. 2019).

5. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ. 20, Γενικού Κανονισμού Λιμένα, για το έτος 2021.

6. Λήψη απόφασης για ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου με τον αναπληρωτή του για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων, για το έτος 2021.

7. Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας, για το έτος 2021.

8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2021.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2021.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021.

11. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής, του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

12. Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

13. Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1, του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών πραγμάτων.

14. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

15. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του περιοδικού «Ο Δήμαρχος της Αττικής», έτους 2021.

17. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 711601, στο Ο.Τ. 939, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 630509, στο Ο.Τ. Γ950, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 631401, στο Ο.Τ. Γ746, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

20. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 690835, στο Ο.Τ. Γ1085, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

21. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτησία με κ.α.691307, στο Ο.Τ.Γ 1057, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

22. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

23. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 20/1/2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*