Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 7/11/2018

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή τέταρτη (24η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) για τις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες του Δήμου Μαρκοπούλου.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
3) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
4) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
5) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ778 με κωδικό 644404 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
6) Λήψη απόφασης για παροχή απόψεων για το έργο «Διαλογή προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στη θέση Κουτάλα-Βουρκαρέζα του Δήμου Μαρκοπούλου.
7) Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρώματος στην Λεωφ.Διονύσου.
8) Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -6- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
9) Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών πόλεως και οικισμών.

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 8 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή πέμπτη (25η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στις 7/11/2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*