Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 23/10/2019

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δέκατη έβδομη (17η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Γ’ Τριμήνου, έτους 2019.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΚΔΕΜ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση εξόδων παράστασης της Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μαρκοπούλου, με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

4. Λήψη απόφασης για έγκριση εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

5. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου, με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στο σύνδεσμο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Β.Α.Π.)».

6. Λήψη απόφασης για εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου για εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) στη θέση Βαρδελόπορτα, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης – κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή κατασκευής των έργων για τα Αντλιοστασία & Οικίσκους α, α1 και β1, στα πλαίσια του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη».

8. Λήψη απόφασης για πρόθεση διεξαγωγής διαγωνισμού μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του Δημοσίου ΙΕΚ, στο Δήμο Μαρκοπούλου.

9. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ800 με κωδικό 644109 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

10. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ706 με κωδικό 620525 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

11. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ495 με κωδικό 620308 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

12. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ896 με κωδικό 691104 – 08 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

13. Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

14. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου.

15. Λήψη απόφασης για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου.

16. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -3- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

17. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’αρ. 113/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την παροχή δικαιώματος εξαγοράς τάφων τριετούς ταφής.

18. Λήψη απόφασης για αποδοχή συνεργασίας με τον σύλλογο με την επωνυμία «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων».

19. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην έκθεση «FOOD EXPO 2019».

20. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 23/10/2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*