Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 9/12/2019

Καλείσθε να παραστείτε την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή τρίτη (23η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

2. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
Η συνεδρίαση ορίζεται κατεπείγουσα,
βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5,
λόγω μη εύρυθμης λειτουργίας των ΝΠΔΔ, που άπτεται οικονομικών θεμάτων με προθεσμία, επιζήμιων για το δημόσιο συμφέρον.

Be the first to comment on "Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου 9/12/2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*