20 θέσεις εργασίας στον Δήμο Μαρκοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /201 6 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.Δ.Ε.Μ.) Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 31/2016 απόφαση του Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 «Ο Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Κοινωφελών Επιχειρήσεων προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη των ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Be the first to comment on "20 θέσεις εργασίας στον Δήμο Μαρκοπούλου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*